Concurs "Câștigă o vacanță de 2000 Euro”

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 
Art. 1.  ORGANIZATORUL CONCURSULUI
 
Organizatorul “Câștigă o vacanță de 2000 Euro” este societatea HEALTHU WORLDWIDE S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Mun. Cluj-Napoca, str. Bihorului, Nr. 10, CIF RO37645855, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J12/655/19.02.2020, reprezentată legal prin dnul BOGDAN MARIUS MARCHIȘ în calitate de Administrator.
Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții (“Regulamentul”).
 
Art. 2. DURATA, LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI CONDIȚIILE CONCURSULUI
 
Campania “Câștigă o vacanță de 2000 Euro” se desfășoară în perioada 03.01.2022 – 01.07.2022, pe teritoriul României, în orașele Cluj-Napoca, Florești, Baciu, București și Ilfov, urmând a fi organizat și desfășurat pe platforma www.healthu.ro cât și a rețelelor sociale și de comunicare a companiei HEALTHU WORLDWIDE SRL. Conform mecanismului, concursul, constă în:
1.     Achiziționarea unui abonament de minim 60 zile consecutive, a oricărui plan alimentar dorit și oferit de oricare din partenerii Organizatorului.
2.     Tag 2 persoane cu care ai merge în vacanță;
3.     Distribuie postarea în feed sau în story cu eticheta @healthuro;
4.     Follow paginii de Instagram https://www.instagram.com/healthuro/
 
Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
 
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică, cu vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie, care este de accord cu termenii și condițiile și prezentul regulament, achiziționează un abonament de minim 60 zile consecutive, a oricărui plan alimentar oferit de partenerii Organizatorului, postează imaginea cu meniul achiziționat, dă tag la 2 persoane cu care ar merge în vacanță, distribuie postarea în feed sau în story cu eticheta @healthuro, da follow paginii de Instagram “https://www.instagram.com/healthuro/”;
Nu pot participa la campanie angajații HEALTHU WORLDWIDE SRL sau rudele de gradul 1 ale acestora.
 
Art. 4. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
 
Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit, pe întreagă durata a concursului și prin accesarea paginii https://healthu.ro/regulament-campanie-castiga-o-vacanta-de-2000-euro/. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând că astfel de modificări să fie făcute publice pe pagină www.healthu.ro.
 
Art. 5. PREMII
 
Participanții pot câștigă un voucher de 2000 Euro în dată de 01.07.2022, ce constă în:
Voucher în valoare de 2000 Euro oferit de compania HEALTHU WORLDWIDE SRL în parteneriat cu agenția TURISM EXPERT TRAVEL SRL pe care câștigătorul îl poate folosi pentru a-și selecta destinația și serviciile oferite pentru sejur și pentru achiziționarea în sine a sejurului dorit.
 
SERVICII INCLUSE:
Serviciile incluse sejurului se vor stabili împreună cu agenția TURISM EXPERT TRAVEL SRL, după selecția sejurului dorit.
 
SERVICII NEINCLUSE:
Seviciile neincluse sejurului se vor stabili împreună cu agenția TURISM EXPERT TRAVEL SRL, după selecția sejurului dorit.
 
Datele privind plecarea vor fi comunicate direct de către agenția mai sus menționată, câștigătorului și doar după selecția sejurului dorit.
Valoarea totală a premiului acordat este de 2000 Euro TVA inclus.
Detaliile premiilor (date de plecare, loc îmbarcare, ore îmbarcare) vor fi acordate câștigătorilor după alegerea sejurului dorit.
Acestea vor fi aduse la cunoștință participanților prin completarea prezentului regulament și publicarea pe site-ul www.healthu.ro.
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte servicii și nu se poate acordă contravaloarea lor în bani.
Premiile nu acoperă și Testarea PCR – COVID 19 pentru câștigător și însoțitor, acestea vor fi achitate pe cont propriu.
 
Art. 6. TERMENI ȘI CONDIȚII ACORDARE PREMIU
 
6.1 Premiile se vor acordă prin tragere la sorți în data de 08.07.2022. Extragerea va fi efectuată prin extragere aleatorie și va fi afișată pe pagina de instagram a companiiei HEALTHU WORLDWIDE SRL – https://www.instagram.com/healthuro/
6.2 Câștigătorul (Nume, Prenume și adresa de e-mail cu care s-a înscris în campanie) vor fi anunțați public pe pagină oficială de Instagram a companiei HealthU, https://www.instagram.com/healthuro/ și pe site-ul www.healthu.ro.
 
Art. 7. CONDIȚII DE VALIDARE
 
Ulterior desemnării câștigătorului Concursului, Organizatorul va proceda la validarea câştigurilor, ocazie cu care va verifică îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea Participanţilor în Concurs, precum şi modul de desfăşurare al acestuia. Organizatorul va contacta câștigătorul premiului campaniei prin modalitățile disponibile: telefon și/sau e-mail, conform datelor furnizate de către participanți cu ocazia înscrierii în campanie.
Câștigurile vor fi validate dacă participantul câștigător îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute în prezentul regulament.
Pentru acordarea Premiului, după validare, câștigătorul poate lua legătură direct cu agenția EXPERT TURISM TRAVEL SRL din BAIA MARE, str. TRAIAN 6 sau online prin email, site agenție https://www.experttravel.ro/ sau direct cu persoana dedicată de contact la nr de tel comunicat ulterior alegerii câștigătorului, pentru a primi premiul și informațiile suplimentare cu privire la Premiu, respectiv pentru a primi toate informațiile pentru intrarea în posesia premiului.
 
Art. 8. CONDIȚII DE INVALIDARE
Câștigul va fi invalidat în cazul în care participantul desemnat câștigător pentru oricare din premiile puse în joc încalcă cerințele de participare prevăzute în prezentul regulament precum și în cazul în care s-a abonat folosind informații false ori vădit eronate.
Premiul nu este transmisibil. În situația în care unul dintre câștigători nu poate beneficia de premiu din motive independente de voința Organizatorului, aceasta atrage după sine pierderea premiului. În această situație Premiul nu se va mai acorda și va rămâne în posesia Organizatorului.
 
Art. 9. TAXE ȘI IMPOZITE
 
Conform art. 110 din Codul fiscal, venitul sub formă de premii dintr-un concurs se impune, prin reținere la sursă, cu o cota de 10% aplicată asupra venitului net. Obligația plății acestui impozit revine câștigătorului, iar obligăția calculării, reținerii și virării impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători în conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, orice alte obligății de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor. 
 
Art. 10. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI
 
 Această campanie va putea fi întreruptă numai în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunțarea prealabilă a publicului.
 
Art. 11. LIMITAREA RĂSPUNDERII
 
Organizatorului nu îi revine nicio răspundere pentru:
• imposibilitatea unui participant la campanie de a întra în posesia Premiului câștigat ori de a îl folosi conform condiţiilor prevăzute mai sus, din motive ce exclud culpa Organizatorului;
• adresele de email care nu se regăsesc în baza de date sau nu permit confirmarea identitățîi participantului, care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc condițiile de validitate prevăzute în prezentul regulament;
• orice alte costuri ale câștigătorului în legătură cu intrarea în posesia premiului, altele decât cele aflate în sarcină să conform prezentului regulament și dispozițiilor legale;
• imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.
 
Art. 12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
 
Prin participarea la această campanie se prezumă cunoasterea conținutului regulamentului și consimțământul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizator, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR).
Tuturor participanților la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu GDPR privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa instanței competențe și de plângere către autoritatea de supraveghere. În înțelesul GDPR, principalele drepturi mai sus menționate aparținând persoanelor vizate au următorul conținut:
1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată și datată a persoanei respective, trimisă pe adresa Organizatorului din România, Cluj-Napoca, str Bihorului, nr 2, o dată pe an, în mod gratuit, HealthU Worldwide SRL va confirmă dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.
2. Dreptul de intervenție asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
(i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
(iii) realizarea notificării către terțele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, HEALTHU WORLDWIDE SRL va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispozițiilor GDPR.
3. Dreptul de opoziție: 
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promoționale:
Pentru toți participanții: numele și prenumele din actul de identitate, domiciliul, numărul de telefon mobil; adresa de e-mail.
Acestora le sunt garantate toate drepturile prevăzute de lege.
Scopurile constituirii bazei de date sunt: realizarea obiectului contractului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, marketing direct, informarea persoanelor incluse în baza de date a Hello Holidays SRL prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor de către Organizator. Organizatorul se obligă că datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția împuterniciților săi.
Prin înscrierea la această campanie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 
Art. 13. FORȚĂ MAJORĂ
 
Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
 
Art. 14. LITIGII
 
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la această campanie se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competențe din municipiul Cluj-Napoca.
Eventualele reclamații legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (info@healthu.ro) în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data finalizării campaniei. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.
 
Art. 15. ALTE CLAUZE
 
Prin participarea la prezența campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite prin prezentul regulament oficial. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți. Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoționale.
Orice modificare a prezentului regulament se consideră comunicată participanților la Campanie prin publicarea pe site-ul www.healthu.ro
 
 
 
ORGANIZATOR,
 
HEALTHU WORLDWIDE SRL
 
prin asociat și administrator
 
BOGDAN MARIUS MARCHIȘ

O reducere de “Bine ai venit” în comunitatea HealthU

Abonează-te la newsletter și primești 15% reducere la prima comandă pe site-ul nostru. 

Codul de reducere este valabil la prima comandă, urmând ca imediat ce ești parte din comunitatea HealthU să primești alte facilități unice și personalizate.
Codul nu poate fi cumulat în cazul în care sunt active alte promoții sau campanii de reduceri în coș.
Pentru a beneficia de reducere, codul trebuie introdus la finalizarea comenzi.
Prin transmiterea datelor esti de acord cu politica de confidentialitate